Facebook Messenger
Facebook Messenger

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy  Galeria Smakosza, dostępny pod adresem galeriasmakosza.pl , prowadzony jest przez firmę Monique Art Media, wpisaną przez Prezydenta Miasta Łodzi do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Łodzi ul. Bałucki Rynek 1 box 240, 91-445 Łódź Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 727 129 79 03, Regon: 100485738 

DEFINICJE
a)  Chargeback – anulowanie transakcji przez wystawcę elektronicznego instrumentu płatniczego na skutek uznania zasadności reklamacji złożonej przez użytkownika usług płatniczych,
b) Dotpay – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym,,
c) Dzień Roboczy – dzień inny niż sobota oraz inny dzień ustawowo wolny od pracy, w którym obsługa sklepu galeriasmakosza.pl prowadzi swoją działalność,
d) Transakcja – indywidualna umowa sprzedaży lub świadczenia usług zawarta w Sklepie, z tytułu której następuje Płatność,
e) Serwis - internetowy serwis usługowy prowadzony przez Dotpay, w którym Kupujący może dokonać Płatności na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Dotpay,
f) Sklep - strony internetowe obsługiwane przez oprogramowanie Akceptanta, z wykorzystaniem których Kupujący dokonuje zakupu towarów i usług oferowanych przez Akceptanta lub za pośrednictwem Akceptanta,
g) Kategoria sprzedaży – kategoria przedmiotu działalności Sklepu, określona przez Akceptanta,
h) Kupujący - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu towarów lub nabywa usługi w Sklepie i z tego tytułu dokonuje Płatności,
i) Płatność – spełnienie przez Kupującego na rzecz Akceptanta świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Dotpay i Serwisu, w wykonaniu zobowiązania powstałego ze stosunku pomiędzy Kupującym a Akceptantem, bez względu na fakt czy Akceptant zawiera umowę z Kupującym w imieniu własnym lub osoby trzeciej lub na rzecz osoby trzeciej,
j)Organizacja płatnicza – jednostka organizacyjna, określająca zasady wydawania i rozliczania operacji jej instrumentami płatniczymi,
k) Instytucja pośrednicząca – instytucja inna niż Dotpay, za pośrednictwem której Kupujący przekazuje Dotpay środki dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności bank, instytucja kredytowa, instytucja płatnicza, agent rozliczeniowy inny niż Dotpay, podmiot prowadzący system płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, instytucja pieniądza elektronicznego, instytucja finansowa świadcząca usługi transferu środków, operator pocztowy, operator telekomunikacyjny,
l) Panel Administracyjny Serwisu – strony www Serwisu służące administracji, kontroli danych i funkcji Serwisu, dostępne Akceptantowi lub osobie przez niego upoważnionej, po wprowadzeniu ustalonej nazwy i hasła,
m) Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa prawa i obowiązki Akceptanta i Dotpay przy udostępnianiu Kupującym możliwości dokonywania Płatności poprzez Dotpay i Serwis za zakupy dokonane w Sklepie,
n) Zwrot – uznanie środków na rachunku bankowym Kupującego, zlecane przez Akceptanta i wykonywane poprzez Serwis,
o) Umowa – umowa o współpracy przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay, zawarta pomiędzy Dotpay i Akceptantem na podstawie Regulaminu,
p) URL – adres internetowy, pod którym Sklep dokonuje sprzedaży, za którą przyjmuje płatności za pomocą Serwisu.
q) Akceptant – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną przyznaną przez ustawę, która zawarła z Dotpay umowę o współpracy przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay na podstawie Regulaminu,

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy Galeria Smakosza prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę galeriasmakosza.pl .

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie Galeria Smakosza są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  galeriasmakosza.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon lub fakturę.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

o Przelewem za pośrednictwem zewnętrzych operatorów płatności (m.in. Dotpay, Przelewy24 i inne) Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym realizujemy zamówienie.

o Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

o Gotówką -  przy odbiorze towaru osobiście.

7. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Galeria Smakosza nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

8. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

9. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

10. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

11. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

12. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

13. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

14. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

16. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie galeriasmakosz.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Akceptuję

Polityka cookies

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów:  id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.